2.1 Eigendaskipti

Útg.nr. 18              Útg.dags. 31.03.2016

Tilkynning eigendaskipta: [Eigendaskipti skulu tilkynnt með rafrænum hætti í gegnum Mitt svæði eða á eyðublaði   US.140 sem er aðgengilegt rafrænt hér á vefnum. Einnig er hægt að fá eyðublaðið í pappírsformi hjá Samgöngustofu, Ármúla 2 eða á næstu skoðunarstöð ökutækja. Ef eyðublaði er skilað í pappírsformi, þarf það að vera í frumriti.] 18)

Móttaka tilkynninga: Tilkynningar eru mótteknar í afgreiðslu Samgöngustofu, hjá umboðsaðilum Samgöngustofu (skoðunarstofum) og með rafrænum hætti. [ ] 5) Við móttöku tilkynninga er gengið úr skugga um að tilkynning sé rétt útfyllt og öll skilyrði skráningar uppfyllt. Ef öll skilyrði eru uppfyllt er heimilt að skrá eigendaskipti og móttaka tilkynningu ásamt greiðslu fyrir eigendaskiptin. Ef tilkynning er ekki skráningarhæf skal vísa henni frá og leiðbeina viðskiptavini um það sem lagfæra þarf. [Ef tilkynning hefur borist frá umboðsaðila eða með rafrænum hætti og ekki er unnt að skrá eigendaskiptin eru þau skráð sem gölluð eigendaskipti.] 6)

Gölluð eigendaskipti: [Ef tilkynning hefur borist frá umboðsaðila eða með rafrænum hætti og ekki er unnt að skrá eigendaskiptin eru þau skráð sem gölluð eigendaskipti.] 6) Sjá nánar ( 2.2 ).

Skráning eigendaskipta: Ef öll skilyrði skráningar eru uppfyllt eru eigendaskipti skráð í ökutækjaskrá. [Réttaráhrif eigendaskipta miðast við skráningardag þ.e. eigendaskipti taka gildi þegar þau eru skráð hjá Samgöngustofu.] 7) Tilkynningar sem berast í afgreiðslu Samgöngustofu eru skráðar jafnóðum eða samdægurs. 

Tilkynnandi: Við skráningu eigendaskipta skal skrá upplýsingar um tilkynnanda þ.e. þann millilið sem óskar eftir nýskráningu t.d. skoðunarstofa eða bílasali. Ef gögnum er framvísað milliliðalaust í afgreiðslu Samgöngustofu skal skrá Samgöngustofu sem tilkynnanda.

[...] 17)

Skilyrði skráningar: Hér að neðan er þeim upplýsingum sem fram skulu koma á eigendaskiptatilkynningu lýst og þeim skilyrðum sem þarf að uppfylla áður en heimilt er að skrá eigendaskipti.

Kennitölur aðila: Kennitölur seljanda, kaupanda og meðeiganda verða að vera og skulu þær samræmast nöfnum aðila. Ef augljós mistök hafa átt sér stað (t.d. kennitölur hafa víxlast) má leiðrétta þau fyrir ofan ritaðan texta. Ekki er heimilt að skrá ökutæki á fyrirtæki sem ekki hefur kennitölu en ökutækið skal þá skráð á kennitölu eiganda fyrirtækisins.

Aldur: Ef kaupandi, seljandi eða meðeigandi er undir 18 ára aldri þarf staðfestingu sýslumanns (yfirlögráðanda) fyrir kaupum/sölu.

Fastanúmer: Seljandi skal vera skráður eigandi að ökutækinu. Ef fastanúmer vantar eða er rangt skal fletta upp ökutækjum í eigu seljanda og athuga hvort um misritun getur verið að ræða. Heimilt er að leiðrétta tilkynninguna ef rétt ökutæki finnst í skránni og er þá nýtt fastanúmer ritað fyrir ofan tilgreint fastanúmer.

Móttökudagur: Móttökudagur er sá dagur sem tilkynning er móttekin og greiðslustimpluð af Samgöngustofu eða umboðsaðila. Móttökudagur er skráður í ökutækjaskrá.

Dagsetning kaupsamnings: Ef dagsetningu kaupsamnings vantar eða ef hún er síðar en móttökudagur tilkynningar er móttökudagur skráður sem dagsetning kaupsamnings. [Ef dagsetning kaupsamnings er á undan síðasta kaupdegi skal hafa dagsetningu síðasta kaupsamnings.] 9

Tegund ökutækis: Upplýsingar um tegund má vanta en ef tegund er tilgreind verður hún að passa við tilgreint fastanúmer.

Nöfn aðila: Nöfn aðila verða að passa við kennitölur aðila. Seljandi á tilkynningu skal vera skráður eigandi að ökutæki. Undirritanir verða að vera í samræmi við nöfn aðila nema undirritað sé fyrir hönd aðila samkvæmt umboði.

Heimilisfang: Ef heimilisfang á tilkynningu er ekki það sama og í þjóðskrá er heimilisfang í þjóðskrá notað. Æskilegt er að skrá heimilisfang á tilkynningu.

Undirritanir: Seljandi, kaupandi og meðeigandi skulu sjálfir undirrita tilkynningu. Ef ritað er undir fyrir þeirra hönd skal vottað umboð fylgja með ( US.143). Prókúruhafi og framkvæmdastjóri geta undirritað fyrir hönd fyrirtækis án sérstaks umboðs. Einstaklingar yngri en 18 ára geta ekki keypt eða selt ökutæki nema með samþykki sýslumanns (yfirlögráðanda). Ef seljandi ökutækis er þrotabú skal skiptastjóri undirrita tilkynningu fyrir hönd þrotabúsins og framvísa skipunarbréfi sínu (endurrit úrskurðar héraðsdóms). [Sé undirritun ógreinileg eða hafi verið strikað yfir hana áskilur Samgöngustofa sér rétt til að hafna tilkynningu um eigendaskipti. ] 16

Vitundarvottar: Á tilkynningu um eigendaskipti skal vera a.m.k einn vitundarvottur sem vottar undirskrift kaupanda og annar vitundarvottur sem vottar undirskrift seljanda. Sami aðili má votta undirskriftir beggja (má skrifa á miðja tilkynningu). Vottur skal rita kennitölu sína og vera orðinn 18 ára. Kaupandi og seljandi mega ekki votta eigin undirskriftir eða hvors annars. Starfsmönnum Samgöngustofu er óheimilt að votta eigendaskiptatilkynningar [[...] sem og aðrar tilkynningar.] 14

Umboð: Í umboði skal koma fram efni umboðs, fastanúmer ökutækis, nafn og kennitala umboðsmanns, undirritun umbjóðanda og tveir vitundarvottar ( US.143 ). Umbjóðandi, umboðsmaður og vitundarvottar skulu allir að vera orðnir 18 ára.

Vátryggingafélag: Tryggingafélag skal vera tilgreint fyrir öll vélknúin ökutæki (ekki eftirvagna og tengitæki) sem eru skráð í umferð (ekki afskráð eða með skráningarmerki í innlögn) og er tryggingafélag skráð í ökutækjaskrá við skráningu eigendaskipta. Ef tilgreint er tryggingafélagið Íslandstrygging hf. og ökutæki er bílaleigubíll eða fólksflutningabifreið með farþegafjölda yfir 30 manns skal ganga sérstaklega úr skugga um að trygging sé staðfest. Það telst vera nægileg staðfesting ef ökutæki er skráð tryggt hjá Íslandstryggingu í tryggingabankanum, en ef svo er ekki þarf að framvísa sérstakri staðfestingu frá tryggingafélaginu. Ef merkt er við FÍB tryggingu skal ökutæki talið tryggt hjá Íslandstryggingu, en félögin hafa gert með sér samkomulag um tryggingar.

Afskráð/innlögn: Ef ökutæki er afskráð eða með skráningarmerki í innlögn þarf ekki að tilgreina tryggingafélag ökutækisins. Ef ökutækið greiðir þungaskatt samkvæmt ökumæli þarf ekki að lesa af ökumæli ef lesið hefur verið af ökutækinu við eða eftir afskráningu eða innlögn skráningarmerkja.

Bifreiðagjald: [Samkvæmt lögum um bifreiðagjald eru eigendaskipti ekki skráð nema gjaldfallin bifreiðagjöld séu greidd (gjalddagar eru 1. janúar og 1. júlí ár hvert). Sá sem er skráður eigandi á gjalddaga ber ábyrgð á greiðslu gjaldanna jafnvel þótt tilkynning um sölu ökutækis hafi verið móttekin á skoðunarstofu fyrir gjalddaga. Ef óskað er skráningar á eigendaskiptum fyrir gjalddaga verður tilkynning að hafa borist Samgöngustofu fyrir gjalddaga og hún verður að vera skráningarhæf.] 11

[Kílómetragjald samkvæmt álestri: Ef kílómetragjald og sérstakt kílómetragjald er greitt eftir akstri skal lesið af ökumæli fyrir afhendingu tilkynningar um eigendaskipti hjá Samgöngustofu eða skoðunarstofu, samkvæmt lögum um olíugjald og kílómetragjald. Eigendaskipti eru ekki skráð nema kílómetragjald samkvæmt þeim álestri hafi verið greitt.] 12

Undanþágutímabil: Heimilt er að skrá eigendaskipti þó gömul opinber gjöld (lögð á fyrir 1. janúar 1994) hvíli á ökutæki hafi ökutæki verið nýskráð eða höfð að því eigendaskipti á tímabilinu 1. janúar 1994 til 24. maí 1994. Ástæða undanþágunnar er mistök er urðu við kerfisbreytingu á umræddu tímabili.

Einkamerki: Ef ökutæki er með einkamerki í eigu seljanda er óheimilt að færa eigendaskipti. Afhenda verður almenn skráningarmerki á ökutækið áður en heimilt er að skrá eigendaskiptin.

Tilkynning óskýr: Ef upplýsingar á tilkynningu eru óljósar skal fara fram á nýja tilkynningu t.d. ef strikað hefur verið yfir nöfn aðila og þau skrifuð aftur.

Ökutæki þegar selt: Hafi tilkynning um eigendaskipti þegar borist er óheimilt að færa nýja tilkynningu nema fyrri eigendaskiptum sé rift.

Ökutæki er óskráð: Ef ökutæki hefur ekki verið forskráð er ekki unnt að skrá eigendaskipti. Eigendaskiptatilkynning er skráð í bið á gervifastanúmer.

Umráðamannaskipti á forskrá: Almennt eru ekki skráð eigendaskipti að ökutæki sem er á forskrá en unnt er að óska eftir skráningu á nýjum umráðamanni. Framvísa skal tilkynningu um umráðamann og skulu fyrri umráðamaður og nýr umráðamaður báðir undirrita tilkynninguna. Fyrir skráningu á nýjum umráðamanni skal greiða gjald samkvæmt gjaldskrá Samgöngustofu. Ekki þarf að tilgreina tryggingafélag.

Eigendaskráning á forskrá: Heimilt er að skrá eiganda að ökutæki á forskrá vegna veðsetningar ökutækis. Framvísa skal eigendaskiptatilkynningu þar sem fram kemur að skráningar eiganda sé óskað vegna veðsetningar. Umráðamaður skal tilgreindur sem seljandi og nýr eigandi sem kaupandi. Tilkynningin skal undirrituð af umráðamanni og nýjum eiganda og vottuð af a.m.k. einum votti. Fyrir skráninguna skal greiða gjald samkvæmt gjaldskrá Samgöngustofu. Um leið og nýr eigandi er skráður skal hann einnig skráður sem umráðamaður á forskrá (svo hann birtist á nýskráningarbeiðni).

Gjald fyrir skráningu: Fyrir skráningu eigendaskipta skal greiða gjald samkvæmt gjaldskrá Samgöngustofu. Ef tilkynning um eigendaskipti berst án greiðslu fyrir eigendaskiptin skal endursenda tilkynninguna.

Gjaldfrjáls tilkynning: [...] 13 Heimilt er að samþykkja gjaldfrjáls eigendaskipti við skráningu ökutækis  [...] yfir á maka eða erfingja við andlát. 15

[Bílaleigubifreið: Hægt er að óska eftir því á eigendaskiptatilkynningu að bifreið sem er skráð í notkunarflokkinn "Bílaleiga" verði breytt í "Almenn notkun". Ef óskað er eftir þessari breytingu skal hún framkvæmd samhliða skráningu eigendaskipta. Ekki er innheimt sérstakt gjald fyrir breytinguna ef hún er framkvæmd samhliða skráningu eigendaskipta. Að lokinni breytingu á notkunarflokki skal afhenda eða senda nýjan skoðunarmiða í samræmi við dagsetningu næstu skoðunar (ef hún hefur breyst). Athugið þó að ef bifreið er komin fram yfir lögbundna skoðun er óheimilt að framkvæma breytingu á notkunarflokki án undangenginnar skoðunar. ] 4)

 3) 15.06.2004
4) 05.12.2005
5) 19.10.2006
6) 04.07.2007
7) 20.10.2008
8) 04.11.2008
9) 09.11.2010
10) 04.01.2011
11) 28.07.2011
12) 28.07.2011
13) 06.02.2012
14) 11.06.2012
15) 23.10.2012
16) 13.05.2013
17)04.03.2016                                                                                                                      18) 31.03.2016                                                                                                                
Var efnið hjálplegt? Nei