3.10.3 Einkamerki

Útg.nr: 13           Útg.dags: 04.03.2016

Umsókn: Umsækjandi fyllir út eyðublað ( US.151). 

Tegund ökutækis: Heimilt er að sækja um einkamerki á [þung] 10) bifhjól og allar bifreiðar nema vsk-bifreiðar og námubifreiðar.

Umsókn um einkamerki: [Skráður eigandi og umráðamaður mega sækja um einkamerki á ökutæki]. 2) Bifreiðaumboð getur sótt um einkamerki á ökutæki sem er á forskrá fyrir hönd tilvonandi eiganda og verður nafn eigandans að koma fram á umsókn. Hægt er að kaupa gjafabréf fyrir einkamerki en tilvonandi rétthafi (gjafþegi) verður að vera skráður eigandi [eða umráðamaður] 2) þess ökutækis sem merkin eiga að fara á.

Réttur til áletrunar: Til að tryggja sér áletrun skal umsækjandi framvísa skriflegri umsókn og greiða fyrir hana. Sá hlýtur áletrun sem fyrstur sækir um. Umsókn um áletrun og staðfesting á greiðslu verður að hafa borist Samgöngustofu og verið skráð í ökutækjaskrá til að forgangur sé tryggður. Heimilt er að senda umsókn og staðfestingu á greiðslu á myndsendi. Ekki er heimilt að taka frá einkamerki. Rétturinn til einkamerkja gildir í átta ár. Réttinn er hægt að framlengja og skal umsókn um það hafa borist áður en gildistíminn rennur út en þó ekki fyrr en þrem mánuðum áður en hann rennur út. Fyrir endurnýjun réttar þarf að greiða réttindagjald einkamerkja að nýju. Ef gildistíminn rennur út án framlengingar eða ef rétthafi afsalar sér réttinum til einkamerkja skal skila merkjunum inn til Samgöngustofu.

[ Endurnýjun einkamerkja:] 3) Hægt er að endurnýja réttinn til einkamerkja. Beiðni um endurnýjun skal hafa borist áður en gildistíminn rennur út en þó ekki fyrr en þrem mánuðum áður en hann rennur út. [Við endurnýjun er rétturinn framlengdur um átta ár og endurnýjun miðast við lokadagsetningu fyrra réttindatímabils.] 4) [Þremur mánuðum áður en gildistími einkamerkis rennur út er rétthafa sent bréf þar sem varað er við því að rétturinn sé að renna út og kostur gefinn á endurnýjun.] 5) Fyrir endurnýjun þarf að greiða réttindagjald einkamerkja að nýju. [Skráður eigandi ökutækis skal fram að 65 ára aldri [(ath. ekki 65 aldursári) ] 12 greiða sama gjald vegna endurnýjunar á rétti til einkamerkis.] 7) [Ef gildistími rennur út án framlengingar eða ef rétthafi afsalar sér réttinum til einkamerkja skal skila merkjunum inn til Samgöngustofu. Þegar gildistími einkamerkis er liðinn er rétthafa sent bréf þar sem tilkynnt er um niðurfellingu réttar á viðkomandi einkamerki og fyrirmæli um að því skuli skilað. [Þann dag sem rétturinn rennur út má úthluta merkinu til nýs rétthafa. ] 12 Ef réttur til einkamerkja er ekki endurnýjaður og merkjunum er ekki skilað inn er settur breytingalás (einkamerkjalás) á ökutækið sem gerir það að verkum að ekki hægt að framkvæma neina skráningu á ökutækinu.] 5)

Áletrun einkamerkis: Í áletrun er heimilt að nota [2-6] 11) íslenska bókstafi og tölustafi en ekki önnur tákn t.d. bandstrik, punkta og kommur. Til að aðgreina bókstafinn O frá tölustafnum núll á umsókn skal rita núllið með skástriki. Áletrun er miðjujöfnuð á merkinu. Á tveggja línu merkjum er hvor lína um sig miðjujöfnuð. Miðjujöfnun miðast við skoðunarmiða nema sérstaklega sé óskað eftir því að hún miðist við brúnir merkisins en í slíkum tilvikum þarf starfsmaður Samgöngustofu að hafa sérstaklega samband við framleiðanda. Heimilt er að hafa eitt autt bil í áletrun sem telst vera hluti af áletrun og óheimilt er að hliðra stöfum á merkinu þannig að fleiri bil myndist. Ef autt bil er í áletrun á tveggja línu skráningarmerki ræður bilið hvernig skipt er á milli lína en annars kemur línuskipting á eftir þriðja staf. Á tveggja línu merkjum skal almennt hafa þrjá stafi í hvorri línu. Þó er heimilt að hafa fleiri stafi í sömu línu ef þeir rúmast með góðu móti og skal þá áletrun miðjujöfnuð eins og kostur er miðað við efri og neðri brún. [Ekki er heimilt að hafa áletrun sem er 2 bókstafir og 3 tölustafir[, eða 3 bókstafir og 2 tölustafir] 8) (eins og fastanúmer). 

Ekki er heimilt að hafa áletrun einkamerkis sem er samhljóða öðru skráningarmerki í notkun, hvort sem um er að ræða einkamerki, fornmerki eða eldra skráningarmerki.] 1) Eldra skráningarmerki telst ekki í notkun ef ökutæki sem bar merkið hefur verið afskráð eða er komið á nýtt skráningarmerki. Ef áletrun er samhljóða eldra skráningarmerki skal vera autt bil á milli [fyrstu tveggja stafanna og síðustu þriggja] 8) og auða bilið telst vera hluti af áletrun. [Áletrun skráningarmerkis má ekki vera svo lík áletrun annars skráningarmerkis sem þegar er í notkun að valdið geti ruglingi.] 9) Óheimilt er að nota áletrun sem hefur sömu stafi í sömu röð og áletrun í notkun (JÓN1 og JÓN 1) eða áletrun sem líkist mjög annarri áletrun vegna ógreinilegs munar á ákveðnum bókstöfum og tölustöfum (OO7 og 007, JON og JÓN). Áletrun má ekki brjóta í bága við íslenskt málfar né vera fallin til að valda hneykslun eða geta haft í för með sér óþægindi fyrir aðra. Ef áletrun stríðir gegn réttindum annarra (t.d. skrásettu vörumerki) eða gegn lögum (t.d. lyfjalögum) er það á ábyrgð rétthafa merkisins.

Gjald við umsókn um einkamerki: Við umsókn um einkamerki skal greiða réttindagjald einkamerkja, gjald fyrir skráningarmerki og gjald fyrir skráningu ökutækis á einkamerki samkvæmt gjaldskrá Samgöngustofu. Ef einkamerki er flutt á milli ökutækja í eigu rétthafa skal greiða flutningsgjald og skráningargjald einkamerkja. Ef almenn merki eru afhent á ökutæki í stað einkamerkja skal innheimta gjald fyrir skráningu einkamerkja.

[ Eigendaskipti að ökutæki með einkamerki: Óheimilt er að skrá eigendaskipti að ökutæki með einkamerki og skulu einkamerkin tekin af ökutækinu og almenn merki sett í staðinn. Þó er heimilt að skrá eigendaskiptin ef samhliða þeim er gengið frá afsali einkamerkjanna og  skráningu þeirra á nýjan eiganda (sjá US.153 ).] 2)

[ Afsal einkamerkja: Við afsal einkamerkja skal framvísa eyðublaðinu ( US.153 ) og skila inn einkamerkjunum. Rétturinn til einkamerkis er felldur niður í ökutækjaskrá og einkamerkin skráð eyðilögð. Þó er fyrri eiganda heimilt að leyfa nýjum umsækjanda að sömu áletrun að nota merkin.] 2)

[ Nýr rétthafi: Eftir að rétturinn til einkamerkis hefur verið felldur niður er áletrun laus til úthlutunar að nýju. Nýr eigandi skal framvísa umsókn um einkamerki ( US.151 ) og greiða réttindagjald.] 2)

[ Maki í óskiptu búi:  Heimilt er að færa einkamerki yfir á eftirlifandi maka rétthafa án greiðslu réttindagjalds á grundvelli leyfis til setu í óskiptu búi. Framvísa verður búsetuleyfi sem er staðfest af sýslumanni. Nýr rétthafi gengur inn í rétt fyrri rétthafa og tekur við því sem eftir stendur af gildistíma réttarins.] 6)

Flutningur einkamerkja milli ökutækja: Eigandi einkamerkis getur flutt merkið yfir á annað ökutæki sem hann er skráður eigandi eða umráðamaður að. Fyrir flutninginn skal greiða flutningsgjald og skráningargjald einkamerkja samkvæmt gjaldskrá Samgöngustofu. Ef framleiða þarf ný skráningarmerki skal greiða gjald fyrir skráningarmerki. Ef ekki eru til almenn skráningarmerki fyrir það ökutæki sem fer af einkamerkjum skal panta ný skráningarmerki áður en flutningur getur átt sér stað .

Nauðungarsala: Ef ökutæki með einkamerki er selt nauðungarsölu skal taka merkin af ökutækinu og leggja þau inn til geymslu hjá Samgöngustofu eða umboðsaðila.

Almenn merki afhent á ökutæki að nýju: Ef notkun einkamerkja er hætt eru þau sett í geymslu og almenn merki afhent á ökutækið. Fyrir skráningu almennu merkjanna á ökutæki skal innheimta skráningargjald einkamerkja. [...] 13).

Geymsla og förgun merkja: Þegar einkamerki eru afhent á ökutæki skal skila inn almennum merkjum ökutækisins. Almennu merkin eru sett í geymslu þar sem þau eru varðveitt í eitt ár. Ef almennu merkin eru af eldri gerð skal þeim fargað við móttöku. Ef notkun einkamerkja er hætt skal þeim skilað inn [um leið og ný skráningarmerki eru afhent á ökutækið. Einkamerkin eru sett í geymslu þar sem þau eru varðveitt í eitt ár.] 2)

Gjafamerki: Boðið er upp á þann möguleika að færa einkamerki að gjöf. Sótt er um einkamerki og réttindagjald greitt fyrir hönd rétthafa. Rétthafi skal vera skráður eigandi eða umráðamaður þess ökutækis sem merkin eiga að fara á. Viðkomandi fær afhent gjafabréf með umbeðinni áletrun ( US.154 ) eða hann fær einkamerkin afhent gegn yfirlýsingu um að eldri skráningarmerkjum verði skilað inn til Samgöngustofu næsta virka dag ( US.155 ). Rétthafi sækir um og fær einkamerkin afhent gegn framvísun gjafabréfsins. Ef rétthafi vill ekki þiggja framleidd einkamerki er heimilt að breyta skráðri áletrun án greiðslu á nýju réttindagjaldi en greiða skal fyrir framleiðslu á nýjum merkjum. Fyrri merkjum er fargað og skráningu rétthafa eytt. Ný merki eru pöntuð og rétthafi skráður.

Eftirlit með áletrun: Nefnd um einkamerki hefur eftirlit með áletrunum sem skráðar eru í pöntunarkerfi ökutækjaskrá. Ef nefndin hafnar áletrun, er framleiðsla merkjanna stöðvuð og fulltrúi nefndarinnar tilkynnir umsækjanda skriflega um höfnun áletrunar.

Eftirlit með framleiðslu Litla-Hrauns: Starfsmenn Samgöngustofu skulu hafa eftirlit með framleiddum skráningarmerkjum og gæta að því að þau séu í samræmi við reglur um útlit skráningarmerkja. Ef merki eru í andstöðu við reglur um útlit skal endursenda þau til framleiðanda og fara fram á að þau verði framleidd í samræmi við reglur.

[...] 13).

2) 22.01.2004
3) 01.09.2004
4) 01.02.2005
5) 30.08.2005
6) 06 01 2006
7) 27.04.2007
8) 10.09.2007
9) 20.08.2008
10) 07.07.2009
11) 28.07.2009
12) 02.02.2010
13) 04.03.2016


Var efnið hjálplegt? Nei