Farþegaleyfi

Farþegaflutningar skipa í atvinnuskyni eru háðir leyfi frá Samgöngustofu

Undir þetta falla skoðunar- og veiðferðir ferðamanna og er þetta í samræmi við lög um eftirlit með skipum nr. 47/2003

Samgöngustofa ákveður fjölda í áhöfn slíkra skipa með hliðsjón af gerð skips, fyrirkomulagi þess og búnaði, farsviði og útivist svo hægt sé að tryggja öryggi farþega, skipverja og skips. Skipstjóra ber að hafa um borð skjal sem sannar gildi leyfisins. Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um útgáfu og skilyrði leyfis sem og um gjald fyrir útgáfu leyfisins.

Heimilt er að hafa farþegaleyfi á haffærisskírteini skipsins en brot á skilyrðum leyfisins jafngilda broti á skilyrðum haffærisskírteinisins sbr. reglugerð nr.  463/1998.

Gildistími

Gildistími farþegaleyfis má aldrei vera lengri en gildistími haffæris skipsins eða gildistími tryggingar skipsins eftir því hvort er styttra.

Kröfur vegna farþegaleyfis

Uppfylla þarf eftirfarandi skilyrði áður en farþegaleyfi er veitt:

  • Neyðaráætlun

Áður en farþegaleyfi er gefið út þarf Samgöngustofa að samþykkja neyðaráætlun fyrir skipið sem koma skal fyrir á einum eða fleiri áberandi stöðum um borð. Á neyðaráætlun skulu koma fram verkefni og skyldur sérhvers skipverja þegar neyðartilvik kemur upp.

  • Samþykkt teikninga af fyrirkomulagi öryggisbúnaðar

Áður en farþegaleyfi er gefið út þarf Samgöngustofa að samþykkja teikningu af fyrirkomulagi öryggisbúnaðar skipsins sem komið verði fyrir á einum eða fleiri stöðum um borð.

  • Öryggisfræðsla fyrir farþega

Áður en farþegaleyfi er gefið út þarf Samgöngustofa að samþykkja áætlun um öryggisfræðslu fyrir farþega.

  • Öryggismönnun

Áður en farþegaleyfi er gefið út þarf Samgöngustofa að ákveða mönnun farþegaskipa og gefa út öryggismönnunarskírteini fyrir þau þar sem kveðið er á um lágmarksfjölda í áhöfn, samsetningu áhafnar og skírteini fyrir einstakar stöður.  

Manna skal sérhvert íslenskt farþegaskip á öruggan hátt svo að unnt sé að sinna öllum þáttum sem tryggja öryggi áhafnar, farþega og skips. 

Eins ber að fylgja öllum lögum og reglum um verndun umhverfis, einkum er varðar mengunarvarnir sjávar og lífríkis. Þá skal taka fullt tillit til STCW alþjóðasamþykktarinnar og krafna hennar um siglingatíma, aldur, heilbrigði, menntun og þjálfun, hæfni og próf. Taka skal sérstakt tillit til skipulags vakta um borð og nauðsynlegs hvíldartíma skipverja þegar skip eru mönnuð.

  • Hámarksfjöldi farþega

Áður en farþegaleyfi er gefið út þarf Samgöngustofa að ákveða hámarksfjölda farþega sem leyfilegt er að hafa um borð. Slík ákvörðun byggir m.a. á stærð skips, farsviði og aðstæðum um borð.

  • Farsvið

Áður en farþegaleyfi er gefið út þarf Samgöngustofa að samþykkja farsvið farþegaskipsins. Farsvið farþegaskipa er ætíð bundið þeim atvinnuréttindum sem skipstjórnarmenn skipsins hafa. Ef atvinnuskírteini þeirra er takmarkað við strandsiglingar skv. lögum nr. 76/2001 er farsviðið takmarkað við siglingu innan íslenskrar fiskveiðilögsögu (200 sjómílur).

  • Misjafnar kröfur um smíði og búnað eftir farsviði farþegaskips

Gerðar eru misjafnar kröfur um smíði og búnað háhraðafarþegafara, nýrra farþegaskipa og gamalla farþegaskipa 24 metrar að lengd og lengri eftir því á hvaða farsviði þau starfa.

  • Útivist

Áður en farþegaleyfi er gefið út þarf Samgöngustofa að samþykkja hámarkstímalengd hverrar ferðar.

  • Trygging

Áður en farþegaleyfi er gefið út þarf Samgöngustofa að ganga úr skugga um að viðeigandi tryggingar séu fyrir hendi og skrá í farþegaleyfi nafn tryggingarfélags og gildistíma tryggingar. Gild trygging er forsenda farþegaleyfis og fellur leyfið úr gildi um leið og trygging fellur úr gildi af áðurnefndum orsökum.

Tryggingar farþegaskipa

Farsala sem sjálfur annast farþegaflutning, eða þeim aðila sem annast flutninginn, er skylt að kaupa vátryggingu hjá tryggingarfélagi með starfsleyfi hérlendis gegn tjóni sem hann ber ábyrgð á samkvæmt ákvæðum laga nr. 74/1998. Vátryggingarfjárhæðir skulu nægja til greiðslu bóta eftir ákvæðum þessara laga um takmörkun ábyrgðar. Ætíð skal vera um borð skjal er sannar gildi vátryggingarinnar og því framvísað þegar löggæslumaður eða starfsmaður Samgöngustofu krefst þess.

Útgerðarmaður farþegaskips ber ábyrgð á tjóni sem stafar af yfirsjónum eða vanrækslu í starfi hjá skipstjóra, skipshöfn, hafnsögumanni eða öðrum sem starfa í þágu skips. 

Ekki er heimilt að gefa út haffærisskírteini fyrir farþegaskip sem er minna en 20 brúttótonn nema fyrir liggi yfirlýsing tryggingafélags um áhafnartryggingu. Sé skip stærra en 20 brúttótonn er skylt að lögskrá á skipið og ganga lögskráningarstjórar þá úr skugga um að fullnægjandi tryggingar séu fyrir hendi.

Brottfall vátryggingar

Falli vátrygging úr gildi áður en gildistími farþegaleyfis rennur út skal vátryggingafélag tilkynna það vátryggingartaka og Samgöngustofu þegar í stað. Félagið ber ábyrgð gagnvart þriðja manni á tjóni sem verður þar til fjórar vikur eru liðnar frá því að vátryggingafélagið tilkynnti vátryggingartaka og Samgöngustofu um að vátryggingin væri fallin úr gildi, nema önnur fullnægjandi vátrygging hafi verið tekin. Renni farþegaleyfið út innan fjögurra vikna frestsins, ber félagið einungis ábyrgð til þess tíma.

Umsóknareyðublöð

Umsókn um leyfi/endurnýjun á leyfi til farþegaflutninga

Umsókn um útgáfu öryggisskírteinis um lágmarksmönnun


Var efnið hjálplegt? Nei